Home
Cursus Nederlands
Privacyreglement
Klachtenregeling
Dutch course
Inburgeringsexamen
Tekstcorrectie
cv Linde Meijer
Contactformulier


Privacyreglement 

Algemeen 

Alles voor Taal is ermee bekend dat door onze cursisten verstrekte gegevens gebonden zijn aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tijdens het intakegesprek ontvangt de cursist een exemplaar van het privacyreglement en wij lichten het toe.  Door ondertekening van de cursusovereenkomst gaan de cursisten automatisch ook akkoord met het privacyreglement.

Doel van het privacyreglement:

  1. Alles voor Taal maakt op de juiste manier gebruik van de persoonsgegevens van de cursist.
  2. Alles voor Taal beheert alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft op de juiste manier.

De gegevens m.b.t. de persoonsregistratie worden alleen ingevoerd en gemuteerd door een geautoriseerde medewerker.

Opgenomen gegevens

Alles voor Taal verwerkt alleen de gegevens in het systeem die door de cursisten worden aangeleverd. Ook worden gegevens verwerkt uit het intakegesprek die van belang (kunnen) zijn voor het plaatsen van de cursist in een juiste lesgroep.

Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens

2 jaar na beëindiging van het traject van de cursist worden alle tot de persoon van de geregistreerde te herleiden gegevens en/of resultaten verwijderd.

Toegang tot de registratie

De cursist heeft recht op kosteloze en directe kennisneming van de over hem in de persoonsregistratie opgenomen gegevens.

De medewerkers van Alles voor Taal kunnen persoonsgegevens verstrekken aan derden, maar uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de cursist. Persoonsgegevens zijn voor derden toegankelijk alleen voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren en voortzetten.

Ook bij gewichtige belangen van anderen die zwaarder wegen dan die van cursist zoals inspectie, controle en toezicht vanwege overheidsorganen of andere organen met een publiekrechtelijke taak of op grond van een wettelijke verplichting, kunnen deze gegevens worden verstrekt na toestemming van de cursist.

Correctierecht

Indien een cursist een wijziging of een aanvulling wil doen op zijn gegevens, dient de cursist een schriftelijk verzoek in.

Alles voor Taal draagt zorg dat de aanvraag tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Klachten e-mailen naar info@allesvoortaal.com, zoals in het klachtenreglement vermeld.

Het volledige privacyreglement:

 

Privacyreglement Alles voor Taal.pdf
Download

 

 

 

 

to Top of Page

Alles voor Taal | info@allesvoortaal.com